Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató személyszolgáltatási szolgáltatások vonatkozásában

1.AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTAZÓ CÉLJA, HATÁLYA

1.1. A jelen Adatkezelési téjékoztató célja, hogy rögzítse a Panoráma Tourist Kft. (székhely:5000 Szolnok, Szapáry utca 18, Cg.16-09-001886, képviselő:Házi Ferenc, továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő ) által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi -és  kezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelezően elismer.

1.2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Ajánlatkérők és Megrendelők által, a weblapon önkéntesen, a Társaság által nyújtott Személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (a továbbiakban:„ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:„ „INFOTV.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „PTK.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:„GRTV.”) rendelkezéseit.

1.4. Az alább hivatkozott, az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon hirdető vagy azon más módon megjeleníthető szolgáltatások és adatkezeléseik, kampányok, promóciók, olyan weboldalak, melyekhez a honlapon található hivatkozás vezet, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek által közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak, személyes adatkezelési tájékoztatójukban foglalt irányelvek a mérvadóak és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

2.1. Az Árajánlatkérő vagy Megrendelő, döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név,lakcím,telefonszám, e-mail cím.

2.1.2.Amennyiben az Ajánlatkérő vagy Megrendelő az Adatkezelő részére e-mailt ( mely történhet a honlapon ( jelen tájékoztatóban hivatkozott honlap ) keresztül árajánlatkérő űrlap segítségével ) vagy postai úton levelet (pl. üzenetet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti az érintettek e-mail címét, amennyiben megadta, úgy címét, telefonszámát és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

3.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

3.1.1.Árajánlat megadása: szolgáltatások előzetes tájékoztatása,árajánlat elkészítése

3.1.2.Különjárati megrendelőnyomtatvány Megrendelő általi kitöltésének kérése:kapcsolattartás a szolgáltatás teljesítéséhez, számlázás,a Megrendelő jogainak védelme,az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.1.3.Reklamáció kezelése:A Megrendelővel való kapcsolattartás, szolgáltatások teljesítése, a Megrendelők jogainak védelme, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.2. Hírlevélre történő feliratkozás: Árajánlatkérővel történő kapcsolattartás, szolgáltatások teljesítése, az Árajánlatkérő jogainak védelme,az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.3. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

3.3.A Megrendelő/Ajánlatkérő a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (mely írásos vagy személyes megkeresés esetén ráutaló magatartással történik )  esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.4. Kapcsolatfelvétel: szolgáltatások teljesítése.

3,.5.A Megrendelő/Ajánlatkérő szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

4.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Megrendelő/Ajánlatkérő hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célrakívánja felhasználni, erről a Megrendelőt/Ajánlatkérőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

4.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Megrendelő/Ajánlatkérő illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

4.7. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Megrendelő/Ajánlatkérő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

4.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Megrendelőt/Ajánlatkérőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 4.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

5. AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA

5.1. A Megrendelő/Ajánlatkérő által kizárólag kapcsolatfelvétel vagy reklamációkezelés céljából küldött e-mailek és postai úton megküldött levelek esetén, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet, vagy levélben esetlegesen megjelölt címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

5.2. Egyéb esetekben a  Megrendelő által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg  nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

5.3. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Megrendelő/Ajánlatkérő által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Megrendelő Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

5.4. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

6. MEGRENDELŐ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

6.1. A Megrendelő/Ajánlatkérő kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ő személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel :

- az Adatkezelés céljai,

- az érintett Személyes adatok kategóriái,

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

- a Megrendelő/Ajánlatkérő azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

6.2. A Megrendelő/Ajánlatkérő Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mailcímre küldött emailben tájékoztatást kérhet.

 6.3. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Kérelmező egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Kérelmező a megadott e-mail címéről küldi.

6.4. A Megrendelő/Ajánlatkérő kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

6.5. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Megrendelő/Ajánlatkérő kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

6.6. Az Megrendelő/Ajánlatkérő által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok az Adatkezelő fenti e-mail címére írt e-mail útján, illetve Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.7. A Megrendelő/Ajánlatkérő kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható:

-  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy - ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.8. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt/Ajánlatkérőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 6.9.  A Megrendelő/Ajánlatkérő kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 - az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.10. A Megrendelő/Ajánlatkérő kérheti, hogy az Adatkezelő, a Megrendelő/Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.11. A Megrendelő/Ajánlatkérő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

- ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

- ha, az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, vagy

 - ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Megrendelő/Ajánlatkérő tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6.12. Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Megrendelőt/Ajánlatkérőt az Adatvédelmi incidensről.

A Megrendelőt/Ajánlatkérőt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,

- az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

7. ADATFELDOLGOZÁS

7.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

7.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

7.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

8.1. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Megrendelő/Ajánlatkérő külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében a Megrendelő/Ajánlatkérő megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Megrendelő/Ajánlatkérő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

8.2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Megrendelő/Ajánlatkérő tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

10.2. A Megrendelő az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

10.3. A Megrendelő/Ajánlatkérő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Megrendelőt/Ajánlatkérőt tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről

Szolnok, 2018.05.22.

Panoráma Tourist Kft.